Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Avløysarordningane i jordbruket

Generelt om tjenesten

Tenesteomtale

Avløysarordningane er ein del av velferdsordningane i landbruket. Du kan søkje om tilskott til avløysing ved mellom anna

  • ferieavvikling
  • sjukdom
  • svangerskap/fødsel/adopsjon
  • følgje av sjukt barn til behandling
  • dødsfall i nær familie

Tilskottet skal dekkje utgifter til lønn, feriepengar, arbeidsgjeveravgift og avgiftspliktig køyregodtgjersle til avløysaren.

Målgruppe

Landbruksføretak

Kriterium/vilkår

Avløysaren må vere minst 15 år og kan ikkje ha inntekt frå gardsbruket eller vere ektemake/sambuar til ein som har inntekt frå gardsbruket. 

Føretaket driv vanleg jordbruksproduksjon, er registrert i Einingsregisteret, er registrert som meirverdiavgiftspliktig og kan levere årsoppgåve som landbruksføretak

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og retningslinjer

Sjå jordlova §§ 3 og 18.

Lover

Jordlova

Forskrifter

Forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket

Forskrift om tilskot til avløysing ved sjukdom mv.

___

Rettleiing - korleis få utført

Du fyller ut eit søknadsskjema frå Landbruksdirektoratet (sjå nedanfor). Skjemaet kan du også få ved å vende deg til kommunen.

Skjema

Skjema for avløysartilskot, ferie og fritid er det same som det ordinære søknadskjemaet om produksjonstilskot. Sjå eige skjema for avløysartilskott ved sjukdom. Landbruksdirektoratet har gjort denne elektroniske tenesta tilgjengeleg i Altinn.

Produksjonstilskot i jordbruket og tilskot til avløysing ved ferie og fritid

Søknadsfrist

I 2018 er fyrste søknadsfrist for produksjonstilskot og tilskot til avløysing ved ferie og fritid 15. mars 2018, og då er det husdyrprodusentar som kan levere søknad. Du kan søkje frå og med 1. mars.

Andre søknadsfrist for søknad om produksjonstilskot og tilskot til avløysing ved ferie og fritid i 2018 er 15. oktober, og då er det både husdyrprodusentar, føretak med planteproduksjon og føretak med biekubar som kan levere søknad. Du kan søkje frå og med 1. oktober.

Saksbehandling

Kommunen skal innhente dei opplysningane som er nødvendige for å avgjere sak. Deretter blir det gjort eit vedtak. Til vanleg får du ei grunngjeving samstundes med vedtaket. Du får alltid ei grunngjeving dersom ein kan tenkje at du blir misnøgd med vedtaket. Dersom grunngjevinga ikkje følgjer med, kan du få ho ved å vende deg til kommunen innan klagefristen for vedtaket går ut. Sjå søknadsskjemaet når det gjeld tidspunktet og retningslinene for utbetaling av tilskottet. Ta eventuelt kontakt med kommunen.

Saksbehandlingstid

Kommunen vil behandle saka så snart som mogleg. Dersom saka ikkje kan avgjerast innan éin månad, skal du ha skriftleg svar om årsaka til det, med opplysningar om når ein ventar at vedtaket vil bli gjort.

Klagemulighet

Dersom du er misnøgd med vedtaket, kan du klage til kommunen innan ein frist på tre veker frå du tok imot det. Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner at vedtaket bør endrast. Dersom du treng rettleiing, kan du vende deg til kommunen. Står kommunen fast på avgjerda, blir saka send vidare til Fylkesmannen, som avgjer om klagen skal bli teken til følgje.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner

Navn:Kristian Kvaalen Herregården
Tittel:Rådgjevar miljø, utmark og landbruk
Telefon:37938608
Mobil:48991713
Epost:kristian.kvaalen.herregarden@bykle.kommune.no

Andre opplysningar

Oppdatert:2017-12-11 08:07