Du er her: Heim > Om Bykle > Beredskap

Kommunal beredskap

Uønskte hendingar er ei utfordring for eit lokalsamfunn, og derfor er det viktig at kommunen har planar for både førebygging, beredskap og krisehandtering.

Beredskap[1].jpeg

Kommunen planlegg for å kunne handtere ulykker og kriser på ein best muleg måte. Det betyr at vi skal

  • sørgje for innbyggjarens tryggleik
  • ha planar for at samfunnsviktige funksjonar ikkje stoppar opp under ei krise
  • verne om miljø og kulturverdiar og
  • forhindre øydelegging av økonomiske og materielle verdiar.

Bykle kommune har ein politisk godkjent plan for krisehandtering av ulykker og uønskte hendingar. Kommunen har eiga kriseleiing og eit kriseteam.

Kommunen har tatt i bruk varslingssystemet "Varsling24" for at innbyggjarar i eit definert område kan varslast med SMS til mobiltelefon og talemelding til fasttelefon ved viktige hendelsar.

Rettleiing for tryggleik ved store arrangement  får du ei detaljert og nyttig rettleiing for dette arbeidet.  Som arrangør av større deltakar- og publikumsarrangement, ber vi deg kontakte kommunen i god tid på førehand, slik at ulike aspekt ved det enkelte arrangementet kan vurderast opp mot tryggleik og sikkerhet og vi oppmodar deg som arrangør å setje deg inn i denne brosjyra.

 

 

 

 

Kontaktinformasjon

Rådmann Tallak Hoslemo
T: 37 93 85 21
M: 918 69 907
tallak.hoslemo@bykle.kommune.nor

Beredskapskoordinator
Jostein Rysstad
T:37938539
M: 92492091
jostein.rysstad@bykle.kommune.no

Ordførar Jon Rolf Næss
T: 37 93 85 11
M: 928 34 567
jon.rolf.naess@bykle.kommune.no

 

Viktige lenker:
www.varsom.no
www.dsb.no
www.kriseinfo.no
www.regjeringen.no 

Fylkesmannen i Aust-Agder:
Samfunnssikkerhet og beredskap

www.varslemeg.no 

Varsling24.png

 

 

Tips ein ven Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS