Har du liggjande noko du ikkje bruker av klede, sko, sengetøy, mjuke leiker osv kan du levere det på Klippen i Bykle. I midten av februar (ca.15.)  blir det henta og køyrt til Ukraina der dei fattigaste får utlevert dette, sjå Open Heart . Ta kontakt med Sigrid Bjørgum tlf 95807743 dersom du vil levere noko, gjerne pakka i plastsekker. Vi ynskjer 50kr  per sekk i frakttilskott. Set det inn på konto 2890.11.25289. Alt går uavkorta til Open Heart

Takk for at du er med og hjelper!

Med venleg helsing Sigrid Bjørgum