TEMA:
• Forvaltning av SVR ( verneforskrift, forvaltningsplanog naturmangfoldloven). Tid til spørsmål og diskusjon.
• Informasjon om prosjektet «kunnskapsformidling om villrein og villreinfjellet»
• Livet i heia vår- villrein, rovdyr og status på GPS merke prosjektet.

Fra SVR deltar verneområdeforvaltere samt
styremedlem i SVR fra Valle kommune.
I tillegg deltar representant fra lokalt SNO
(Statens Naturoppsyn) og Lensmannen i Valle.
Enkel servering.