Lærar i vaksenopplæringa

60 % mellombels stilling, for skuleåret 2017 - 2018 

Arbeidsoppgåver:
Undervisning for innvandrarar og oppfølging av deltakarar som er i språkpraksis i arbeidslivet. Tett samarbeid med flyktningtenesta.


Kvalifikasjonskrav:
•    Godkjent lærarutdanning. Svært ønskjeleg med tilleggsutdanning i norsk som andrespråk eller migrasjonspedagogikk. 
•    Erfaring med undervisning av vaksne/vaksenpedagogikk

Vi ønskjer at du har:
•    Gode evner til samarbeid, og til å arbeide sjølvstendig
•    Engasjement, og evne til å inspirere elevar
og at du er:
•    Flink til å kommunisere. 
•    Tolerant og samfunnsengasjert.

Den som blir tilsett må disponere eigen bil i teneste.

Vi kan tilby:
•    Løn etter avtale og kompetanse + kr 24 000/år i rekrutteringstillegg (maks 5 år)
•    Gode pensjons- og forsikringsordningar
•    Kommunen kan hjelpe til med å skaffe bustad 
•    Flyttegodtgjersle etter eige reglement

Tilsetjing skjer på dei vilkår som går fram av lover, reglement og tariffavtalar. Det blir trekt 2% pensjonsinnskot. Krav om politiattest ved tilsetting.
Spørsmål om stillingane kan rettast til skulefagleg ansvarleg Leif Kvinlog tel: 379 38613 / 909 84833

Vårt elektroniske søknadsskjema finn du her              

Vitnemål og attestar vil bli spurt etter ved eit eventuelt intervju.    

Søknadsfrist: 9. juni 2017

Vi ønskjer ikkje å bli kontakta av annonseseljarar

Stilling ledig
Tips ein ven Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS