Det er kommunen som er planmyndigheit og som må taka stilling til om planarbeid kan starta opp. Dei som ynskjer å starta planarbeid må sende inn ein førespurnad om dette til kommunen saman med naudsynt materiale, sjå vedlagde dokument og plan- og bygningslovas § 12-8.

Kommunen tek stilling til om planarbeidet kan starta opp, og innkallar til eit formelt oppstartsmøte i tråd med føresegn § 12-8 i plan- og bygningslova. 

Forespørsel om oppstart / krav til innsending av materiale. 


Rita Regbo  -  Plansjef

M +47 91 63 04 11 | E Rita.Regbo@bykle.kommune.no