Det er kommunen som er planmyndigheit og som må taka stilling til om planarbeid kan starta opp (ref plan- og bygningslovas § 12-8). Dei som ynskjer å starta planarbeid må sende inn ein førespurnad om dette til kommunen saman med eit planinitiativ. 
Kravet til kva eit planinitiativ skal innehalde kjem fram av ny forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering som gjeld frå 1/1-2018: Ny forskrift
Kommunen tek stilling til om planarbeidet kan starta opp, og innkallar til eit formelt oppstartsmøte i tråd med føresegn § 12-8 i plan- og bygningslova og §§ 2 og 3 i forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering. 

 

Forespørsel om oppstart / krav til innsending av materiale. 


Karl Andreas Johannessen - arealplanlegger

M +4748141284 | E karl.andreas.johannessen@bykle.kommune.no