Foss

Pleie og omsorg

Formålet til tenesta er å syte for at alle som til ei kvar tid oppheld seg i kommunen skal få nødvendig og kvalifisert helsehjelp som pleie, omsorg og praktisk bistand.

Tenesta vert gitt i form av institusjonsopphald, sjukeheim eller aldersheim, heimesjukepleie og hjelp til praktiske gjeremål i heimen.

Vidare har tenesta ansvar for å yte tenestar til personar med psykiske lidingar og psykisk utviklingshemming.

Tenesta er regulert av Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)

 

 

Tips ein ven Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS