Du er her: Heim > Kontakt oss > Rådmannen
Foto: Visit Norway

Tallak Hoslemo - rådmann

Bykle kommune jobbar etter ein heilskapleg plan for å fremje vekst og utvikling. Gjennom årlege budsjett- og økonomiplanvedtak vert det sett fokus på kva for tiltak som skal gjennomførast for å underbyggje denne utviklinga. Vi vil ta godt vare på alle, både fastbuande, hyttebyklarar og andre som oppheld seg i kommunen vår.

Samstundes arbeider vi systematisk for å auke vår attraktivitet, slik at vi kan trekkje til oss nye innbyggjarar.  Vi er opptekne av å yte gode kommunale tenester til alle brukarar i alle aldersgrupper. Her er full barnehagedekning med løpande opptak, og sterkt fokus på auka læringsutbytte i skulane våre.

Vi er også opptekne av å sikre at alle som har trong for helsetenester, samt pleie og omsorg, får dei tenestene dei treng, når dei treng det.

Kultur er eit viktig element for å fremje trivnad, bulyst og vekst. Eit rikt og mangfaldig organisasjonsliv, kombinera med målretta kommunal satsing på kulturskule, kulturbygg og aktivitetsanlegg gjer det mogeleg å vere aktiv innforbi mange aktivitetsområde.

Godt utbygd infrastruktur er sikra gjennom moderne vatn- og kloakkanlegg, fibernett i heile kommunen og gode kommunale vegar.  Næringslivet er viktig for kommunen. Positiv næringsutvikling er ein føresetnad for ei god folketalsutvikling. Vi jobbar derfor målretta, gjennom offensivt planarbeid, god infrastruktur og aktivt næringsarbeid for å sikre eksisterande arbeidsplassar og stimulere til nyetableringar.

Vi er ikkje mange i Bykle, men saman er vi sterke. Framtida er vår.

Tallak Hoslemo
rådmann

Kontaktinformasjon

Rådmann Tallak Hoslemo 
T: 37 93 85 21
M: 918 69 907
tallak.hoslemo@bykle.kommune.no

 

hoslemo_tallak_cr_bedre.png

 

Tips ein ven Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS