Sal, skjenking og serveringsløyver

Dersom ein skal etablere verksemd med servering av mat, selge eller skjenke alkohol, er det obligatoriske kunnskapsprøver ein må bestå, før ein søkjer om løyve.

Den som kan få sals- eller skjenkeløyve må oppfylle følgjande krav:

 • Føretaket skal vere registrert i Brønnøysundregistra.
 • Uklandereg vandel i følgje politi, skatte- og avgiftsmynda gjeld for løyvehavar, eigar og andre personar med vesentleg innverknad på drifta.
 • Styrar og vikar for styrar skal ha uklanderleg vandel.
 • Styrar og vikar for styrar skal ha avlagt kunnskapsprøve etter alkohollova.
 • Serveringsløyve er grunnlag for å få tildelt skjenkeløyve.

Washington-Cider-Week.jpg                                                                                                                                                                                             

Søknaden 

 • Søknaden må leverast på eige skjema.
 • Driftskonsept, alkohollova og alokoholpolitiske retningsliner for Bykle kommune vert lagt til grunn for vurderinga.
 • Søknaden vert sendt politiet og skatte- og avgiftsmyndighetene for uttale.

Desse vedlegga skal følgje søknaden: 

 • Firmaattest for alle selskap som er involverte i drifta av skjenkestaden
 • Skatteattest for søkjar, eigar og andre med vesentleg innverknad over verksemda.
 • Målsett teikning over skjenkearealet, ute og inne. Barar skal vere markert på teikninga.
 • Dokumentasjon på at styrar og vikar for styrar er tilsette i verksemda.
 • Dokumentasjon på styrar og vikar for styrar sin kunnskap om alkohollova.

Løyveperiode
Skjenkeløyvet gjeld for 4 år, ein kommunestyreperiode, om ikkje anna vedtak er gjort gjeldande.

Søknad om skjenkebevilling i enkeltståande høve / ambulerande.

I kommunestyret 20. desember 2015, sak 179/15 vart alkoholpolitiske retningslinjer for Bykle, Bygland, Evje og Hornnes kommuner vedteke for perioden 2016 til 2020.


 
 
 

Tips ein ven Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS