Nasjonal tjenestekatalog (NTK) er eit sentralt register over kommunale tenestebeskrivelsar. Registrert gjev deg som innbyggjar ei unik oversikt over dei tenestene som kommunen skal yte.

Til venstre finn du ei oversikt over alle tenester som Bykle kommune skal yte til sine innbyggjarar. Dei fleste av desse er lovpålagde eller lovheimla tenester, medan nokre er lokalt tilpassa.