Bykle kommune har tilbod om fritidsklubb i 2 aldersgrupper:

  • 10 - 13 år
  • 13 - 18 år

Klubben er registrert som frivillig organisasjon og drives av kommunalt tilsett ungdomsarbeidar og frivillige foreldre.

Åpningstider for fritidsklubben er:

  • Juniorklubb: 2. kvar onsdag 18:00 - 20:30
  • Ungdomsklubb: 2. kvar fredag 19:00 - 23:00

Fritidsklubben er tilslutta "Ungdom og fritid" som organiserar kommunale fritidsklubbar og fritidsklubbar med kommunalt tilskot.

Ungdomsarbeidaren inngår i tverrfagleg/førebyggande kommunalt samarbeid som t.d. SLT- og oppvekstsamarbeid.  Ungdomsarbeidaren har ansvar for skateramper og skatehall. Anlegga kan nyttast etter avtale under føresetnad om at ein nyttar hjelm og verneutstyr

Ungdommens kulturmønstring Bykle og Valle (UKM)
Ungdomsarbeidaren er kommunerepresentant i UKM-samarbeidet i Aust-Agder og arrangør av lokalmønstringa. UKM er Noregs største nasjonale satsing på ungdomskultur. All ungdom mellom 13 og 20 år kan deltake på UKM. Ein melder seg sjølv på via internett:

Bykle barne- og ungdomsråd (BUR) er eit ungdomsråd med ei gruppe ungdommar som representerar ungdom der dei bur, det vil sei i kommunen eller fylkeskommunen. Ungdomsrådet skal få uttrykke si meining om alt som er viktig for barn og unge.

Barn og unge sin representant i plansaker skal syte for at det blir tatt omsyn til barn og unge i høve til deira behov, i kommunen, etter Plan- og bygningsloven og Rikspolitiske retningslinjer (RPR BU) for å styrke barn og unge sine interesser i plansaker.