Hovden renseanlegg

Vatn og avlaup

Teknisk drift- og eigedom utfører alle tenester knytta til drift og forvaltning av kommunale vatn- og avlaupsrenseanlegg, inkl. nyanlegg.

Drikkevatnmforsyning er underlagt Drikkevannsforskriften/Mattilsynet, som stiller krav til vassforsyning og vasskvalitet.

Avlaupstransport og avlaupsrensing er underlagt Forurensingsforskriften/utsleppsløyve som stiller krav til håndtering og rensing av avlaupsvatn. Teknsik drift og eigedom er forvaltningsmyndighet, og handsamar søknad om spreidte utslepp, der tilkopling til offentleg vass- og avlaupsnett ikkje er mogleg.

Tøming av private anlegg vert utført på entreprise.

Kontaktinformasjon

Tenesteleiar teknisk drift og eigedom:
Sigbjørn Åge Fossdal
T: 37 93 86 06
M: 915 47 815
sigbjorn.fossdal@bykle.kommune.no

 


 

Tips ein ven Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS