Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Planar under arbeid. 

Stussli

Detaljregulering Stussli bustadfelt

Kommunestyret i Bykle har i møte 23.01.2017 vedtatt detaljregulering Stussli bustadfelt, planID 201308, med heimel i plan- og bygningslovas § 12-12.
Grunna manglande kunngjering og underretning om vedtaket av 23.01.2017 kan nå planvedtaket påklagas.

Djupetjønn hyttegrend

Detaljregulering for Djupetjønn hyttegrend - høyring

Planutvalet vedtok i møte den 26.06.2017 at detaljregulering for Djupetjønn hyttegrend (planid 201702) kunne leggast ut til høyring når planen vart endra på nokre punkt.

Planutvalet sitt vedtak er no innarbeidd i planen. 

 

Otrosåsen

Offentleg ettersyn – utbyggingsavtale: Otrosåsen hyttefelt

I medhald av plan- og bygningslova sin § 64-c vert framlegg til utbyggingsavtale mellom Bykle kommune og AS Sætersdalen for reguleringsplan Otrosåsen hyttefelt del av gnr. 2 bnr. 2 lagt ut til ålment ettersyn med 30 dagars frist for merknader.

 

Bilde

1. gongs handsaming av detaljreguleringsplan for Hartesyni Bustadfelt

1. gongs handsaming og utlegging til offentleg ettersyn og høyring av detaljregulering for Hartesyni Bustadfelt 

Planutvalet i Bykle kommune vedtok 06.02.17 med heimel i PBL § 12-3, 12-10 og 12-11 å legge detaljregulering for Hartesyni Bustadfelt ut til høyring og offentleg ettersyn.   Planforslaget leggas ut på høyring og offentleg ettersyn med frist for innspel 01.04.17.