Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Avfall - renovasjon - kasserte elektroniske og elektriske produkt (EE-avfall)

Farleg avfall skal ikkje blandast med anna avfall, men leverast til kommunale mottaksordningar.

 • Generelt om tjenesten

  Tema

  - Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS

  Tenesteomtale

  Kommunen skal sørgje for at det finst mottak der du kan levere farleg avfall. Pass på at emballasjen er tydeleg merka med opplysningar om innhaldet. Farleg avfall er avfall som ikkje kan handterast saman med anna hushaldsavfall fordi det kan føre til alvorleg forureing eller skade på menneske og dyr.

  Døme på farleg avfall frå hushald er:

  • Reingjeringsmiddel som inneheld farlege stoff
  • Oppladbare batteri (eiga returordning)
  • Maling, lim, lakk, løysemiddel og sprayboksar som inneheld farlege stoff
  • Materiale som inneheld asbest
  • Isolerglassruter som inneheld PCB (eiga returordningr)
  • Impregnert trevirke
  • Ulike elektroniske og elektriske produkt (eiga returordning) 

  Avfallet leverast på Tykkås miljøstasjon.

  Målgruppe

  Hushald og verksemder med mindre mengder farleg avfall

  Kriterium/vilkår

  Kommunen si plikt avgrensar seg til å ta imot inntil 1000 kg totalt per år per avfallseigar. 

  Pris for tenesta

  For hushald er det gratis å levere farleg avfall. Renovasjonsavgifta dekkjer dette. Verksemder må betale gebyr når avfallet blir levert.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  Samarbeidspartnarar


  aaa
 • Lover og forskrifter

  Dette er ei lovpålagd teneste, sjå avfallsforskrifta kap. 11. Vedlegg 1 til kapittel 11 definerer kva for avfallstypar som er farleg avfall.

  Forskrifter

  Avfallsforskriften

  ___
 • Skjema
 • Saksbehandling
 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS
  Telefon:37930040
  Epost:sap@smg-iks.no
  Postadresse:Syrtveit 4735 Evje
 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2018-12-10 12:33