Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline26. august kl. 09:36

Informasjon om Covid-19

Les mer clear

Avløp - offentlege avløpsanlegg

Generelt om tjenesten

Tenesteomtale

Kommunen er ansvarlig for at avfallet innbyggerne produserer ikke forurenser miljøet. Kommunen sørger for at avløpsvann fra boliger, hytter og næring samles og transporteres via et nettverk av rørledninger til et kommunalt behandlingsanlegg.
Med avløpsvann menes utslipp fra toalett, kjøkken, bad, vaskerom o.l. Utslipp fra svømmebasseng eller akvarium kalles for spillvann og skal også tilknyttes avløpsanlegget.
Kommunen kan krevje at alle bustader og verksemder knyter seg til det kommunale avløpsanlegget.
I område med busetnad som er spredt eller for hytter, kan det byggjast mindre og/eller private reinseanlegg, som må godkjennast av kommunen.

Målgruppe

Bustadeigarar, hytteeigarar og næringar.

Kriterium/vilkår

Kommunen eig avløpsnettverket og har styresmakt til å krevje tilknyting, endre løyve og til å kontrollere anlegg.

Praksisendring byggjesak – nye einingar :

I rundskriv H-6/17 blei det gjort endringar i plan- og bygningslova (pbl). Endringane vart gyldige frå 1.07.2017. På bakgrunn av dette vil Bykle kommune for alle nye bygg ha tinglyste avtalar på veg, vatn og kloakk i tråd med pbl § 27-1, § 27-2 og § 27-4 før byggjesaka kan handsamast i kommunen. Søknad om byggjeløyve er ikkje komplett før dette er sendt inn.

Dette kravet gjeld ikkje for byggjesøknadar som ikkje inneber nye einingar på tomta.

Pris for tenesta

Prisen for tilknyting og bruk av det offentlege avløpsnettet blir fastsett av kommunestyret.
Vatn- og avløpstenestene skal drivast etter sjølvkostprinsippet. Det tyder at inntekter og kostnader skal vere like store. Inntektene kjem hovudsakleg frå gebyra, mens kostnaden ved tenesta er ein sum av driftskostnader, administrasjonskostnader og kapitalkostnader (renter og avskrivingar).

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa
Lover og forskrifter
Plikta til å vere tilknytt offentleg avløpssystem går frem av av § 27-2 i plan- og bygningslova. Sjå også:
  • § 22 i forureiningslova som gjeld krav om rehabilitering av private stikkleidningar for å hindre forureining
Forureiningsforskrifta
  • kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra boliger, hytter o.l.
  • kapittel 13 Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser.
  • kapittel 15 Krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann
  • kapittel 15a Påslipp
  • kapittel 16 Kommunale vann- og avløpsgebyr.

Lover

Forurensningsloven
Plan- og bygningsloven

Forskrifter

Forskrift om miljørettet helsevern

Forurensningsforskriften

Retningslinjer

Kommentarer til forurensningsforskriftens kapittel 12: Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende

___
Skjema
Saksbehandling

Klagemulighet

Der kommunen gjer eit enkeltvedtak (pålegg om tilkopling etter plan- og bygningslova, rehabilitering), kan du klage på vedtaket innan ein frist på tre veker frå du tok imot vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har gjort vedtaket. I klagen skal du føre opp kva du ønskjer endra i vedtaket og grunngje dette. Kommunen vil kunne gje deg rettleiing. Klageinstans er Statsforvaltaren. Før klagen blir sendt dit, skal den instansen i kommunen som gjorde vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. 

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner

Navn:Bjørn Einar Andersen
Tittel:Fagleiar - Veg, vatn, avløp
Telefon:37938551
Mobil:94505149
Epost:bjorn.einar.andersen@bykle.kommune.no
Andre opplysningar
Oppdatert:
2018-12-10 12:33