Kriteriar for brøyting og strøing av kommunale vegar

  • Brøyting av kommunale vegar/gangvegar/fortau skal setjast igong når snømengda vert 5 cm våt snø eller 10 cm tørr snø.
  • Samlevegar (inkludert skuleveg) skal vere brøyta innan kl.06.00 på kvardagar, kl.07.00 på laurdagar og kl.09.00 på søn- og heilagdagar. Tilkomstvegar skal brøytast umiddelbart etter at samlevegane er brøyta.
  • Fortau og gang/sykkelveg skal ha same standard som tilhøyrande køyreveg, og maksimal spordjupne skal ikkje overstige 5 cm.
  • Tykkelse på snø- og issåle skal ikkje overstige 10 cm.
  • Strøing skal utførast når dette er naudsynt, og det er den einskilde kontraktør sitt ansvar å vurdere dette.

Ansvarlege entreprenørar for vintervedlikehald på kommunale vegar/plasser i Bykle kommune:

Bykle kyrkjebygd inkludert ny veg til Stavenes:  Bygdeservice Åsmund Hoslemo.  Kontakttelefon 911 45 603
Trydal/Moen:  Bygdeservice Åsmund Hoslemo.  Kontakttelefon: 911 45 603
Hovden/Bjåen/Breive:  Hovden Hytteservice AS.  Kontakttelefon: 475 92 183

Midtregionen:  F.o.m. Hartevatn industriområde t.o.m Glidbjørg/Smylemoen:  Hovden Hytteservice AS.  Kontakttelefon: 957 73 925

Vinterstengte kommunale vegar:

  • Vegen mellom Tverrfjell hyttefelt og Ørnefjell golfbane.
  • Vegen fra Rv 9 til Stavenes (Ny vinteropen veg frå Bykle industriområde over Sarsvdammen til Stavenes) 

Tenesteleiar Kim Robin Wintermark .