Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Brukermedverknad i skolen

Alle elevar har rett til å medverke og påverke eigen skulekvardag. Alle foreldre har rett til å medverke gjennom råd og utval.

Generelt om tjenesten

Tema

- Barn og familie

Tenesteomtale

Råd og utval i skulen har rett til å uttale seg og komme med forslag i alle saker som gjeld skulen. Dei skal til ei kvar tid vere orienterte om skulemiljøet og har rett til å få lagt fram dokumentasjon om helse-, miljø- og tryggingsarbeidet. Så tidleg som råd skal dei takast med i planlegging og gjennomføring av miljøtiltaka. Dersom skolen blir klar over forhold ved skulemiljøet som kan ha negativ innverknad for elevane si helse, skal alle elevane og dei føresette snarast mogleg bli varsla om det. 

Ved kvar skule skal det vere

  • samarbeidsutval (grunnskulen)
  • skuleutval (den vidaregåande skulen)
  • elevråd (begge skuleslaga)
  • skulemiljøutval (begge skuleslaga) 
  • foreldreråd (grunnskulen)

Kriterium/vilkår

Ingen av råda eller utvala har avgjerdsmynde, men dei gjev elevar og foreldre eit forum for å utveksle meiningar og høve til å gje felles uttaler. 

aaa
Lover og forskrifter

Dette er ein lovpålagd rett for elevar og føresette. Sjå spesielt:
Opplæringslova kapittel 11 og § 9A-8

Lover

Opplæringslova

___
Skjema
Saksbehandling
Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner

Navn:Informasjonen -
Tittel:Informasjonen
Telefon:37938500
Epost:informasjonen@bykle.kommune.no
Andre opplysningar
Oppdatert:
2018-12-10 12:33