ByggSøk stenger torsdag 1.oktober

Frå 1.oktober 2020 kl 12:00 er det ikkje lenger mogleg å lage eller sende inn nye søknadar i ByggSøk. I staden kan du nytte ein av dei nye, digitale søknadsløysingane. Prosjekt som er lagra i ByggSøk vil vere tilgjengeleg fram til 31.desember 2021.


 

Sakshandsamarane har i periodar av året telefontid, dette grunna stor saksmengde. Byggesak handsamar i tillegg søknader om deling av grunneigedom. Spørsmål om kartforretning/oppmåling rettast til oppmålingsingeniøren.                                     

Byggsak.jpeg         

Alle byggesaksblankettar og nødvendige vedlegg                        

Sakshandsamingstid
Plan -og bygningslova har forskjellige sakshandsamingsfristar for ulike sakstypar. Fristane varierar frå 3 veker for enkle sakstyper til 12 veker for enkelte søknadstyper. Sakshandsamingsfristane vert reikna frå mottak av komplett søknad.

Visse søknader må sendast på høyring til andre instansar. Slike saker vert handsama så raskt som mogleg etter at søknaden er komplett.

Tiltak som ikkje krev søknad og løyve
I høve plan –og bygningslova er det ei rekkje mindre tiltak der søknad og løyve ikkje er nødvendig, men dette gjeld kun dersom føresegnene for planområdet ikkje seier noko anna. Viser til Planinnsyn på kommunens heimeside for kart og føresegner.

Unntaket gjeld f.eks: Ein mindre frittståande bygning som ikkje skal nyttast til opphald, mindre tiltak utandørs eller i eksisterande byggverk, visse fasadeendringar eller andre mindre tiltak som kommunen finn grunn til å fritake frå søknadsplikta.  Eventuelle spørsmål rettast til sakshandsamarane på byggesak.

Det er tiltakshavars ansvar at denne type tiltak utførast i samsvar med dei krav som følgjer av føresegner gjeve i eller i medhald av lov.