På Heimen er det ei arbeidsstove. Heimebuande som ynskjer å nytte arbeidsstova sine tilbod kan søkje om det. Det er dagsenter kvar torsdag. Dette er ei gratis teneste, men ein betalar for middag.

Kommunen kan syte for skyss til og frå for dei som ynskjer det.

Pleie- og omsorg kan svare på spørsmål.