Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Dagtilbod - aktivitetstilbod

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Bur du heime og har behov for å komme deg ut av eit isolert tilvære? Eller har pårørande behov for avlasting? Eit dagtilbod gjev deg moglegheit for å delta på ulike aktivitetar eller rehabiliteringstiltak.

  Målgruppe

  Eldre, funksjonshemma, personar med psykiske lidingar, o.a.

  Kriterium/vilkår

  Du bur heime og har ikkje andre tilbod.

  Pris for tenesta


  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Dagtilbod er ikkje ei lovpålagd teneste, men kan ytast for å dekkje eit hjelpebehov som gjev rett til tenesta etter lov om sosiale tjenester i Nav. Sjå blant anna sosialtenestelova § 12.

  Lover

  Forvaltningsloven
  Sosialtjenesteloven

  Forskrifter

  Forskrift om egenandel for helse- og omsorgstjenester

  ___
 • Skjema

  Rettleiing - korleis få utført

  Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søkje om dagopphald, eller du kan be andre hjelpe deg dersom du har behov for det. Dersom ein annan søkjer på vegner av deg, må vedkommande ha fullmakt..

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Kommunen skal innhente dei opplysningane som er nødvendige for å avgjere saka. Deretter blir det gjort eit vedtak. Til vanleg får du ei grunngjeving samstundes med vedtaket. Du får alltid ei grunngjeving dersom ein trur at du blir misnøgd med vedtaket. Dersom grunngjevinga ikkje følgjer med, kan du få ho ved å vende deg til kommunen før klagefristen for vedtaket går ut.

  Saksbehandlingstid

  Kommunen skal behandle saka så snart som mogleg. Dersom saka ikkje kan avgjerast innan éin månad, skal du ha skriftleg melding om grunnen til det. Du skal samstundes få opplyst når ein ventar at vedtaket blir gjort.

  Klagemulighet

  Dersom du er misnøgd med vedtaket, kan du klage til kommunen innan ein frist på tre veker frå du tok imot det. Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner at vedtaket bør endrast. Dersom du treng rettleiing, kan du vende deg til kommunen. Dersom kommunen lèt vedtaket stå, blir saka sendt vidare til Fylkesmannen (dersom tenesta blir gjeven etter sosialtenestelova) eller til klagenemnda i kommunen, som avgjer om klagen skal takast til følgje.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktpersoner

  Navn:Vidar Johnsen
  Tittel:Tenesteleiar Pleie og hjelpetenesta
  Telefon:37938651
  Mobil:41420301
  Epost:vidar.johnsen@bykle.kommune.no
 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2018-12-10 12:33