Kommunestyret i Bykle har i møte 25.10.2018 vedtatt «Detaljplanregulering for del av Dyregrenda (nord), planid 201611» med heimel i plan- og bygningslovas §§ 12-12. Formålet med reguleringa er å kunne fortette området med inntil 77 nye einingar, vesentleg frittliggande fritidsbustader.


Vedtaket kan påklagast til Bykle kommune for dei som er part i saka eller har rettsleg klagerett. Klagefrist er 20. november 2018. Klaga skal sendast skriftleg til Bykle kommune, SARVSVEGEN 14, 4754 Bykle eller postmottak@bykle.kommune.no. Oppgjev saksnummer, kva klaga gjeld, og grunngjeving for klaga. Klaga må vere motteke innan klagefristen, og ho må vere underteikna, jf forvaltningslova § 32.


For fleire opplysningar ta kontakt med informasjonen.