Planforslaget syner område for etablering av ride- og fleirbrukshall, med tilhøyrande ridebane og parkering på nordsida av Røyrvikvegen. På sørsida av vegen er det foreslått ein større parkeringsplass og byggeområde for aktivitetar og anlegg for eksisterande idrettsanlegg, m.a. lager.

Frist for å kome med merknader til planforslaget er 8. august 2018.  Evt. merknader sendast Bykle kommune, Sarvsvegen 14, 4754 Bykle, eller postmottak@bykle.kommune.no