Planforslaget syner fortetting av feltet med inntil 77 nye fritidseiningar, fordelt på 17 delfelt. Det er i dag 17 fritidsbustader i området.

Frist for å kome med merknader til planforslaget er 8. august 2018.  Evt. merknader sendast Bykle kommune, Sarvsvegen 14, 4754 Bykle, eller postmottak@bykle.kommune.no