Planen vert endra på eitt punkt, i føresegn § 4.2.1 for BFB 1, første kulepunkt. Her vert utnyttingsgraden endra frå BRA= 3500 til BRA=3800m2. Plankartet er retta tilsvarande.


Vedtaket kan påklagast til Bykle kommune for dei som er part i saka eller har rettsleg klagerett. Klagefrist er 19. juni 2018. Klaga skal sendast skriftleg til Bykle kommune, SARVSVEGEN 14, 4754 Bykle eller postmottak@bykle.kommune.no. Oppgjev saksnummer 17/364, kva klaga gjeld, og grunngjeving for klaga. Klaga må vere motteke innan klagefristen, og ho må vere underteikna, jf forvaltningslova § 32.