Vedtaket kan påklagast til Bykle kommune for dei som er part i saka eller har rettsleg klagerett. Klagefrist er 5. juni 2018. Klaga skal sendast skriftleg til Bykle kommune, SARVSVEGEN 14, 4754 Bykle eller postmottak@bykle.kommune.no. Oppgjev saksnummer 17/365, kva klaga gjeld, og grunngjeving for klaga. Klaga må vere motteke innan klagefristen, og ho må vere underteikna, jf forvaltningslova § 32.

For fleire opplysningar og relevante plandokument i saka sjå vedlagte dokument.