Planområdet som berøres framgår av vedlagt kartutsnitt og innebefatter i hovedsak gnr/bnr: 2/1, 2/1287, 2/1480, 2/445, 2/448, 2/197, 2/1205, 2/1206, 2/1155, 2/150, 2/45, 2/148, 2/126, 2/1025, 2/1571, 2/517, 2/518, 2/1294, 2/126, 2/1451, 2/128, 2/109, 2/330, 2/1242, 2/1241, 2/144, 2/1020, 2/500, 2/129, 2/1018, 2/1019, 2/1589, 2/111, 2/124, 2/198. Planens begrensing kan bli redusert i omfang.

Hensikten med revisjon av den eksisterende reguleringsplanen for Dyregrenda syd er å:

  • Oppgradere vegløsningene til enkelte av hyttene, tegne inn eksisterende veger, men ingen nye krysninger av skiløypa.
  • Øke BYA
  • Øke mønehøyde
  • Mulighet til å bygge frittliggende eller sammenbygd garasje
  • Mulighet til å bygge bod/uthus
  • Bedre parkeringsmuligheter for enkelte hytter.

Planens begrensning omslutter et område rundt eksisterende reguleringsplan for Dyregrenda sørlige del. Planen er i tråd med gjeldende kommuneplan for Bykle 2010-2022, revidert og endelig vedtatt 27.02.2014.

Planarbeidet utføres av COWI AS på vegne av Dyregrenda sør hyttevel.

Kunngjøringen kan også sees på www.cowi.no og på Bykle kommunes hjemmeside: amt i Setesdølen avis.

Eventuelle synspunkter, merknader, opplysninger mv. av interesse eller betydning for planarbeidet, sendes skriftlig til COWI AS, Tordenskjolds gate 9, 4612 Kristiansand eller på e-post til elfn@cowi.no med kopi til msfo@cowi.no innen 12. November 2018