Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Eigedomsskatt - nedsetjing og ettergjeving

Generelt om tjenesten

Tenesteomtale

Du kan søkje om å få sett ned eller ettergjeve eigedomsskatten dersom det har kome til forhold som gjer det svært urimeleg å krevje inn skatten. Døme på slike forhold er sjukdom, brann eller naturkatastrofar. 

Det er dei politiske organa i kommunen som avgjer om det skal innførast eigedomsskatt.

Målgruppe

Eigarar og brukarar av eigedommar som er ilagt eigedomsskatt

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og retningslinjer

Sjå spesielt eigedomsskattelova § 3 og § 28. Sjå òg eigne kommunale vedtekter om eigedomsskatt.

Lover

Eigedomsskattelova

___

Rettleiing - korleis få utført

Nedsetjing kan skje etter søknad frå skattytaren. Kommunen kan òg setje ned skatten på eige initiativ.

Saksbehandling

Formannskapet gjer vedtak om å setje ned eller ettergje skatten.

Klagemulighet

Det er ingen lovfesta rett til å klage. Du kan likevel søkje på nytt om du meiner at saka ikkje er utgreidd nok eller at situasjonen har endra seg.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner

Navn:Ann Ebeltoft
Tittel:Økonomisjef
Telefon:37938532
Mobil:99163295
Epost:ann.ebeltoft@bykle.kommune.no

Andre opplysningar

Oppdatert:2018-12-10 12:33