Bykle kommune har fått tilskott til kommunalt næringsfond som følge av covid-19 i 2020. 

Fondet kan nyttast til tilrettelegging for auka aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringar, behov og potensial i Bykle kommune. Ein kan gi støtte til bedrifter, etablerarar og andre næringsaktørar, og unntaksvis til kommunen sine eigne tiltak dersom dei oppfyller føremåla med ordningen. Samla tilskott skal som hovudregel ikkje overstige 50 % av tiltaket/prosjektet sitt kapitalbehov. Løyvingar blir utbetalt etterskotsvis, ev inntil 15 % ved oppstart av prosjekt.

Tiltak som kan støttast må vere meint å kunne motvirker verknadene av covid-19.

Vilkår for støtte, -nivå og anna er fastsett i tildelingsbrev frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Ramma er på 776 000 kr. Det er løpande handsaming av søknader.

Ta kontakt med Tor Johnsen per e-post

Søk her på regionalforvaltning.no