Forskrifta gjeld for Bykle kommune i Aust-Agder. Reglane gjeld ikkje for forhold nemnd i hundelova § 9, av dette blant anna hund i aktiv politi-, toll- eller redningsteneste.
Brot på føresegnene av denne forskrift kan straffast etter hundelovas reglar.
Forskrifta trer i kraft frå 30. januar 2018 og gjeld til 1. april 2018 då den ordinære bandtvangen finn stad. Kommunen kan, dersom forholda tilseier det, oppheve forskrifta med direkte verknad.

Forskrift om ekstraordinær bandtvang for hund i 2018, Bykle kommune, Aust-Agder finn du her