Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Fosterheim / Å vere fosterheim

Har du ein stabil livssituasjon og har lyst til å vere fosterforelder, kan du søkje i kommunen din.

 • Generelt om tjenesten

  Alternativt navn

  Fosterhjem

  Tema

  - Setesdal Barnevern

  Tenesteomtale

  Har du eller de lyst til å vere fosterforeldre og evnar å gi born ein trygg og god heim? Ein fosterheim tek imot born når barnevernstenesta har avgjort at ein skal setje i gang eit hjelpetiltak eller i samband med omsorgsovertaking. Kommunen har ansvaret for å godkjenne og føre tilsyn med heimen. Du vil få den nødvendige opplæringa.

  Kriterium/vilkår

  Fosterforeldra skal vurderast nøye opp mot det individuelle behovet som fosterbarnet har. Dei viktigaste krava til deg er at du er i ein stabil livssituasjon og har eit sosialt nettverk -  uansett om du er sambuar, einsleg eller gift.

  Barneverntenesta skal alltid vurdere om nokre i barnet sin familie eller nære nettverk kan veljast som fosterheim.

  For å bli godkjend, må du leggje fram tilfredsstillande politiattest. Det kan krevjast politiattest også frå andre som bur i fosterheimen.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  Barnevernets hjemmeside
  Fosterhjem - hjemmeside
  aaa
 • Lover og forskrifter

  Sjå spesielt barnevernloven § 4-22 og § 6-10.

  Lover

  Barnevernloven

  Forskrifter

  Forskrift om fosterhjem

  Retningslinjer

  Fosterhjem (retningslinjer fra Bufdir)

  Fosterhjem og fosterhjemsavtalen

  ___
 • Skjema
 • Saksbehandling
 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Setesdal Barnevern
  Telefon:37937500
  Epost:marie.johnsen@valle.kommune.no
  Postadresse:Kommunehuset 4747 Valle
 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2018-12-10 12:33