Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Fosterheim / Å vere fosterheim

Har du ein stabil livssituasjon og har lyst til å vere fosterforelder, kan du søkje i kommunen din.

Generelt om tjenesten

Alternativt navn

Fosterhjem

Tema

- Setesdal Barnevern

Tenesteomtale

Har du eller de lyst til å vere fosterforeldre og evnar å gi born ein trygg og god heim? Ein fosterheim tek imot born når barnevernstenesta har avgjort at ein skal setje i gang eit hjelpetiltak eller i samband med omsorgsovertaking. Kommunen har ansvaret for å godkjenne og føre tilsyn med heimen. Du vil få den nødvendige opplæringa.

Kriterium/vilkår

Fosterforeldra skal vurderast nøye opp mot det individuelle behovet som fosterbarnet har. Dei viktigaste krava til deg er at du er i ein stabil livssituasjon og har eit sosialt nettverk -  uansett om du er sambuar, einsleg eller gift.

Barneverntenesta skal alltid vurdere om nokre i barnet sin familie eller nære nettverk kan veljast som fosterheim.

For å bli godkjend, må du leggje fram tilfredsstillande politiattest. Det kan krevjast politiattest også frå andre som bur i fosterheimen.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Barnevernets hjemmeside
Fosterhjem - hjemmeside
aaa

Lover og retningslinjer

Sjå spesielt barnevernloven § 4-22 og § 6-10.

Lover

Barnevernloven

Forskrifter

Forskrift om fosterhjem

Forskrifter

Fosterhjem (retningslinjer fra Bufdir)

Fosterhjem og fosterhjemsavtalen

___
___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Setesdal Barnevern
Telefon:37937500
Epost:marie.johnsen@valle.kommune.no
Postadresse:Kommunehuset 4747 Valle

Andre opplysningar

Oppdatert:2018-12-10 12:33