Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Grensejustering

Generelt om tjenesten

Tenesteomtale

Ei grensejustering vil seie at det kan overførast mindre areal mellom to matrikkeleiningar (eigedommar) som har felles eksisterande grense. For overføring av større område, sjå arealoverføring. Ei grensejustering krev at ein held ei oppmålingsforretning der grensene for dei aktuelle matrikkeleiningane blir klarlagde og beskrivne.

Målgruppe

Personar som kan krevje grensejustering (rekvirentar), er mellom anna grunneigarar (sjå òg matrikkellova § 9).

Kriterium/vilkår

Arealet for dei involverte matrikkeleiningane kan aukast eller reduserast med inntil 5 %, men maksimalt 500 kvadratmeter. For anleggseigedom gjeld spesielt at volumet kan aukast eller reduserast med maksimalt 1000 kubikkmeter. Uansett kan ei matrikkeleining likevel ikkje avhende meir enn 20 % av det som var arealet før justeringa, da blir det arealoverføring. Verdien på matrikkeleininga kan ikkje reduserast med meir enn 1 G (G = grunnbeløp i folketrygda).

Grensejusteringa må ikkje vere i strid med konsesjonslova, jordlova § 12 eller rettsleg bindande planar etter plan- og bygningslova.

Pris for tenesta

Kommunestyret fastset storleiken på gebyret. Gebyret kan ikkje setjast høgare enn det som kjem fram av sjølvkostprinsippet.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Kartverket
Kontaktinformasjon til brukerstøtte
aaa

Lover og retningslinjer

Sjå 
Matrikkellova § 16 Grensejustering og § 9 Kven som kan krevje matrikkelføring av ny matrikkeleining o.a.
Matrikkelforskriften § 34 Grensejustering
Jordlova § 12 Deling 

Lover

Forvaltningsloven
Jordlova
Matrikkellova

Forskrifter

Matrikkelforskriften

___

Rettleiing - korleis få utført

Krav (rekvisisjon) om grensejustering skal skje skriftleg. Sjå nedanfor kva for vedlegg som skal følgje med.

Skjema

Rekvisisjon for oppmålingsforretning som er unntatt frå byggjesaksbehandling

Saksbehandling

Kommunen innhentar nødvendige opplysningar og gjennomfører oppmålingsforretning med grensejustering. Det blir utferda eit matrikkelbrev som sendast til rekvirenten.

Saksbehandlingstid

Når krav om grensejustering er teke imot, skal kommunen ferdigbehandle saka (medrekna å fullføre matrikkelføringa) innan 16 veker dersom ikkje annan frist er avtalt.

Klagemulighet

Klagefristen er tre veker og går frå det tidspunktet du har motteke matrikkelbrevet eller melding om føringa i matrikkelen. Både heimelshavarar, eigarar og festarar som avgjerda har noko å seie for, kan klage på grensejusteringa. Du sender klagen til kommunen, som òg kan gje rettleiing. Dersom kommunen lèt avgjerda stå, blir saka sendt vidare til Fylkesmannen, som avgjer om klagen skal takast til følgje.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner

Navn:Sigrid Bjørgum
Tittel:Rådgjevar plan- og kartsaker
Telefon:37938543
Mobil:95807743
Epost:sigrid.bjorgum@bykle.kommune.no

Andre opplysningar

Oppdatert:2018-12-10 12:33