Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline26. august kl. 09:36

Informasjon om Covid-19

Les mer clear

Grunnskoleopplæring for vaksne

Alle vaksne som av ein eller annan grunn manglar grunnskuleopplæring, har rett til å få gratis opplæring.

Generelt om tjenesten

Tema

- Barn og familie

Tenesteomtale

Du som er over skulepliktig alder og som treng grunnskuleopplæring, har rett til slik opplæring og kan søkje om dette. Opplæringa gjeld vanlegvis dei faga du treng for å få vitnemål for fullført grunnskule for vaksne. Opplæringa skal tilpassast behovet ditt. Det gjeld både omfang, lengd og tidspunkt for undervisninga. Vaksne skal ikkje plasserast i ordinære klassar saman med born og unge.

Du kan også ha rett på opplæring dersom du manglar grunnleggjande dugleikar som å kunne lese, reikne, uttrykkje deg munnleg og skriftleg, og å kunne bruke digitale verktøy.

Pris for tenesta

Opplæringa og undervisningsmateriellet er gratis.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa
Lover og forskrifter

Sjå spesielt opplæringslova § 4A-1 Rett til grunnskoleopplæring for vaksne

Lover

Opplæringslova

___
Skjema
Saksbehandling

Saksbehandlingstid

Kommunen har plikt til å behandle saka så snart som mogleg. Dersom det ikkje kan gjerast vedtak i saka innan éin månad, skal du ha skriftleg svar om årsaka til det, med opplysningar om når du kan vente at det vil bli gjort eit vedtak.

Sjølv om det finst ein individuell rett til opplæring, må kommunen få rimeleg tid til å planleggje tilbodet. Dette inneber at du må akseptere at det kan ta ei viss tid før opplæringstilbodet blir etablert.

Klagemulighet

Dersom du er misnøgd med vedtaket, kan du klage til kommunen innan ein frist på tre veker fra du tok imot det. Forklar kva du er misnøgd med og hvifor du meiner vedtaket bør endrast. Dersom du treng rettleiing, kan du vende deg til kommunen. Lèt kommunen avgjerda stå, blir saka sendt vidare til Statsforvaltaren, som avgjer om klagen skal bli teken til følgje.

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner

Navn:Informasjonen -
Tittel:Informasjonen
Telefon:37938500
Epost:informasjonen@bykle.kommune.no
Andre opplysningar
Oppdatert:
2018-12-10 12:33