Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Heimesjukepleie

Heimesjukepleie er helsehjelp som blir gitt heime hos pasienten. Du må søkje kommunen om heimesjukepleie.

 • Generelt om tjenesten

  Tema

  - Helse og omsorg

  Tenesteomtale

  Heimesjukepleien gjev pleie og omsorg til sjuke og funksjonshemma i eigen heim. Slik reduserast behovet for ein sjukeheimsplass. Tenesta kan til eksempel inkludere sårbehandling, personleg stell og medikamenthandtering.

  Målgruppe

  Alle som treng helsehjelp og oppheld seg i kommunen.

  Kriterium/vilkår

  Det er behovet ditt som avgjer om du vil kunne få tenesta.

  Pris for tenesta

  Tenesta er gratis.

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Kommunen har plikt til å sørgje for denne tenesta. Sjå helse- og omsorgstenestelova §§ 3-1 og 3-2. Sjå òg pasient- og brukarrettslova kapittel 7.

  Lover

  Helse- og omsorgstjenesteloven
  Helsepersonelloven
  Pasient- og brukerrettighetsloven
  Helsepersonelloven

  Forskrifter

  Forskrift om habilitering og rehabilitering

  Kvalitetsforskrift for pleie- og omsorgstjenestene

  Verdighetsgarantiforskriften

  Retningslinjer

  Rett til egen tros- og livssynsutøvelse

  ___
 • Skjema

  Søknadsfrist


  Søknaden sendes til


 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Kommunen skal innhente nødvendige opplysningar for å avgjere saka. Normalt vil vi komme på heimebesøk. Deretter blir det gjort eit vedtak. Til vanleg får du ei grunngjeving saman med vedtaket. Du får alltid ei grunngjeving dersom ein meiner at du blir misnøgd med vedtaket. Om grunngjevinga ikkje følgjer med, kan du få ho ved å vende deg til kommunen før klagefristen for vedtaket går ut.

  Saksbehandlingstid

  Kommunen skal behandle saka så snart som mogleg. Dersom saka ikkje kan bli avgjort innan éin månad, skal du ha skriftleg svar om årsaka til det. Du skal samstundes få opplysningar om når du kan vente at det vil bli gjort eit vedtak.

  Klagemulighet

  Dersom du er misnøgd med vedtaket, kan du klage til kommunen innan ein frist på tre veker frå du fekk det. Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner at vedtaket bør endrast. Treng du rettleiing, kan du vende deg til kommunen. Lèt kommunen avgjerda stå, kan du klage vidare til helsetilsynet i fylket.

  Du kan òg klage på sjølve utføringa av tenesta. Klagen sender du til kommunen eller direkte til tenesteytaren.

  Du kan òg klage til fylkesmannen i fylket ditt over uforsvarleg utføring av tenesta, utilstrekkeleg eller feil informasjon eller brot på teieplikta.
   
  Skulle det skje ei svært alvorleg hending i samband med tenesta kan du som pårørande eller pasient sende ei varsling direkte til Statens helsetilsyn på telefonnummer 474 86 882.
 • Kontaktinformasjon

  Kontaktpersoner

  Navn:Vidar Johnsen
  Tittel:Tenesteleiar Pleie og hjelpetenesta
  Telefon:37938651
  Mobil:41420301
  Epost:vidar.johnsen@bykle.kommune.no
 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2018-12-10 12:33