Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Sommer

Sommer

Helsetenesta Bykle og Valle

Helsetenesta er eit vertskommunesamarbeid mellom Bykle og Valle kommunar. Det er Bykle som er vertskommunen.

Helsetenesta Bykle og Valle er ansvarleg for tenesteområda:
Lege, legevakt, fysioterapi, jordmor, helsestasjon og skulehelseteneste og psykisk helse og rus.

Innbyggarane i Bykle og Valle kommunar kan fritt gjøre seg nytte av tenestetilboda lokalisert i båe kommunar.  

Helsetenesta i Bykle og Valle gjer til ein kvar tid sitt beste for å levere tenester av god kvalitet, i samsvar med lov og føresegner og med kortast mogleg ventetid. Likevel må ein rekne med noko ventetid for våre tenester. Alvorlege tilstandar vil prioriterast fyrst.

Karina Sloth Grindland er tensteleiar for Helsetenesta i Bykle og Valle, og har det overordna administrative ansvaret for alle tenesteområda i eininga.

Hanne T. Straume er kommuneoverlege for Bykle og Valle kommunar. Kommuneoverlegen er kommunens øvste medisinskfaglege mynde. Kommuneoverlegen har eit overordna fagleg ansvar innafor miljøretta helsevern, smittevern og helsemessig beredskap og skal føre tilsyn ved kommunale institusjonar, helsestasjon og heimebaserte tenester.

Innbyggjarane kan ta kontakt med kommuneoverlegen om dei har spørsmål som krev medisinskfagleg kompetanse eller ønskjer å melde frå om mogelege helseskadelege forhold.

Kontaktinformasjon

Kst. tenesteleiar
Helene Nilsen
M: 488 90 050
helene.nilsen@bykle.kommune.no

Kommuneoverlege 
Hanne T. Straume
M: 915 37 970
hanne.straume@bykle.kommune.no

Tips ein ven Skriv ut
Publisert | Oppdatert 02. april 2019