Formålet med planarbeidet er å:

 • Sikre korridorar til nytt/utvida vatn- og avløpssystem
 • Sikre gode tilhøve for sti og løypenettet
 • Avklare hovudvegnett + tilkomstveg til nytt byggeområde i søraust
 • Hydrologisk utgreiing av overvatn/vassmetting av myrar
 • Avklare forholdet til kulturminne og andre verneverdiar
 • Drøfte utbyggingsmønstre og ev. fortetting
 • Gje føringar for vidare detaljreguleringar
   

Planprogrammet for kommunedelplanen vart vedtatt av kommunestyret 25.09.2019.

Nedst finn du relevante dokument som følgjer saka. Det vert lagt ut nye dokument etterkvart

Faglege utgreiingar for Hovden Aust:

I følgje vedteke planprogram for Hovden Aust skal det gjerast konsekvensutgreiingar for naturmangfald og hydrologi/vasshushaldning. Det skal i tillegg lagast ein moglegheitsstudie som blant anna tek for seg utbyggingsstruktur. Utgreiingane gjev nyttige innspel og vere eit fagleg grunnlag når kommunen no skal utarbeide eit planforslag.

Følgande utgreiingar blei utført hausten 2019:

 • Hydrologiske vurdering – Hovden Aust, Hydrologiske vurderingar for utviding av hyttefelt i naturområde v/ Cowi, datert 19.12.2019.
 • Kartlegging av naturmiljø, kommunedelplan Hovden Aust – Faunrapport 028-2019 v/FAUN Naturforvaltning
 • Mulighetsstudie for Hovden Aust – rapport v/Asplan Viak, datert 13.12.2019.


Kartlegginga av naturmiljø inneheld og vurderingar for villrein. Moglegheitsstudie inneheld og ein landskapsanalyse og vurderingar for transport, grønstruktur og friluftsliv samt berekraftig utbygging.

Asplan Viak har i tillegg levert ein løysing med kart på nett der ein blant anna kan sjå ein 3D-modell av dei ulike alternativa for utbyggingsstruktur. Den kan sjåast her: http://asplanviak.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=6f6e96a5dbf34d389c0707120064966f

 

Eit forslag til kommunedelplan for Hovden Aust skal utarbeidast i løpet av våren. I samband med politisk handsaming og offentleg ettersyn vil det bli invitert til eit nytt opent møte om saka.


Dokument:

Oppstart av planarbeid

Informasjonsmøte 

Frå planverkstaden

Kommunestyrehandsaming av planprogram

Oppsummering av innspel

Hovden Aust planprogram vedtatt av Kommunestyret 25.09.2019

Kartlegging av naturmiljø

Mulighetsstudie

Hydrologiske vurderingar

Kommunedelplan for Hovden Aust - Status pr. april 2020

Tilleggsrapport om villrein og rype

Rapport 2018 - Taksering av rypebestander i Agder

Rapport 2019 - Taksering av rypebestander i Agder