Vedtaket kan påklagast til Bykle kommune for dei som er part i saka eller har rettsleg klagerett. Klagefristen er 3 veker frå partane har motteke brev med underretting om vedtak. Klaga skal sendast skriftleg til Bykle kommune. Oppgjev kva for eitt vedtak det vert klaga på med saksnr 17/369, kva klaga gjeld, og grunngjeving for klaga.  

For fleire opplysningar ta kontakt med Informasjonen.