Ida Larsen Reinsviki er i full gang med jobbing på Planavdelinga, og kompletterer laget med alt ho kan!

Ida arbeider m.a. med:

 • GIS/geodata/geomatikk. 
  • Lage plankart på ulike plannivå.
  • Samarbeide med tilsette og konsulentar om plandata og sjekke innkomne digitale planer (Sosi-kontroll).
  • Ajourhald av kommunen sine kartverk – FKB-data m.v.
  • Oppdatere planinnsyn og kart på heimesida.
 • Planarbeid, og rettleiing i medhald plan- og bygningslova, offentlegheitslova og forvaltingslova.
  • Arbeid med reguleringsplaner, saman med private og offentlege aktørar, prosess og gjennomføring.
  • Medverknad i overordna planer, temaplaner og tverrfagleg samarbeid i organisasjonen,  og med eksterne aktørar t.d. i arbeids-/prosjektgrupper.
  • Reguleringsplanarbeid
 • Sakshandsaming, politiske saker / plansaker.
 • Motorferdsle i utmark
 • Publikumsservice /-info
 • Bistå matrikkelføring- oppgåver etter matrikkellova (kart og delingsforretningar, matrikkelbrev mv.) ved behov.