Areal- og anleggssituasjonen i Bykle kommune er god.

Kommunen har gjennom kommuneplanen, reguleringsplanar og avtaler med grunneigarar avsett store areal til idrett, kulturbygg og friluftsliv.
Anlegg kan ein dele inn slik:

  • Kommunale anlegg
  • Private anlegg
  • Nærmiljøanlegg

For meir utfyllande informasjon klikk deg inn på den enkelte i venstre marg.