Det skal feies hvert andre år.  I høst har vi varslet og feid Bykle. Feierne opplever at flere innbyggere ikke har fastmontert takstige og ønsker det heller ikke på grunn av store snømengder.  

For det første så er det et krav at alle bolighus skal ha takstige, og det er heller ikke mere snø i Bykle enn mange andre steder i kongeriket Norge. På Hovden er ikke dette noe problem i det hele tatt. Vi har i noen spesielle tilfeller godkjent at det legges på en såkalt bøylestige. Denne skal festes forsvarlig i møne og skal ikke kunne bevege seg hverken opp, ned eller til siden. Denne skal ligge på taket når feieren kommer og ikke på bakken.   
Adkomsten til taket skal også være forsvarlig. Feierne er kritiske til rustne jernstiger og gamle trestiger. Disse vet vi av erfaring ikke alltid holder tyngden. Det er bare feieren selv,  ut fra en total risiko-vurdering der og da, som bestemmer om adkomsten er sikker nok og at feiing kan utføres.  Som arbeidsgiver er vi pålagt å ha et system for Helse Miljø og  sikkerhet (HMS) 

Kravene til adkomst på tak er hjemlet i Forskrift om brannforebygging § 17, Teknisk forskrift (TEK 17) og Arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljøloven -  Sikring av stige – § 17-21
Det stilles krav til at anliggende stiger skal sikres før bruk, uansett høyde, se § 17-21 femte ledd.  Dagens bestemmelse stiller krav om sikring av anliggende stiger over fem meter. Arbeid på anliggende stige anses som risikoutsatt arbeid og av sikkerhetsmessige grunner stilles det derfor krav til sikring uansett høyde på stigen.
Bruk av stige

  • Stige skal i hovedsak brukes til adkomst, og ikke som arbeidsplattform.
  • Stige kan brukes når det på bakgrunn av risikovurdering ikke vil være hensiktsmessig å bruke annet og sikrere arbeidsutstyr.
  • Stigen skal oppstilles på en slik måte at stabiliteten er  sikret under bruk. 
  • Stigen skal sikres mot utglidning. Så langt det er praktisk mulig skal stigen festes i toppen eller sikres på annen måte. 
  • Stiger skal brukes slik at arbeidstakerne hele tiden har et sikkert grep og står støtt.
  • Stigen må rage minst 1 meter over adkomstnivået. Dette gjør det enklere å gå av og på stigen.
  • Når en stige skal brukes som atkomst skal den alltid sikres i toppen.

For å oppsummere vårt syn så er det ikke noen klimatiske forhold i Bykle som tilsier at det ikke kan fastmonteres takstige. I dag finnes det til og med godkjente takstiger for torvtak.  Minner også om at det ikke bare er feieren som skal ha sikker tilgang, men ved en pipebrann skal brannkonstabelen opp på taket for å slukke. Dersom det ikke er mulig å komme opp, vil det kunne få alvorlige konsekvenser ved en pipebrann. 

Setesdal Brannvesen IKS oppfordre alle som ikke har fastmontert takstige om å gjøre det så snart som mulig.  Husk å anskaff riktig stige og les monteringsanvisningen. Kan du ikke montere selv så benytt en fagmann. 

Setesdal Brannvesen v/ Egil Kvitne  M: 90 99 09 87  
Leder forebyggende avdeling