Statens vegvesen (Svv) skal i samarbeid med Bykle kommune i gang med å lage ein
detaljreguleringsplan for Rv.9 Byklestøylane - Hartevatn. Vi ber med dette om innspill til arbeidet.

Det vert informasjonsmøte om planarbeidet torsdag 19.august kl 18:00
på Bykle samfunnshus

Det vil særskild vere interessant for grunneigarar, bebuarar og hyttebyklarar på strekninga.

Framdrift og frist for innspel
Vi ber om at dykk sender synspunkt, innspel eller andre relevante opplysningar til oss seinast innan 02.09.21 Send det skriftleg med post til Statens vegvesen, Postboks 1010
Nordre Ål, 2605 Lillehammer, eller med e-post til Firmapost@vegvesen.no.