Bykle kommunestyre vedtok i møte 28.0319  å la reguleringsplan for Hartesyni  bustadfelt

godkjent 30.05.18 kome inn under pkt 2 nytt pkt g)  i gjeldande føresegn etter konsesjonslova om nedsett konsesjonsgrense for Bykle kommune, Aust-Agder.

 

Før endeleg godkjenning vert gjort av Landbruksdirektoratet vert denne

endringa kunngjort med ein høyringsfrist på 6 (seks) veker frå kunngjeringsdato.

Dokumenta i saka er lagt ut i informasjonen på Bykle rådhus og på kommunens heimeside

www.bykle.kommune.no

 

Eventuelle merknader sendast Bykle kommune, rådmannen,  4754 Bykle eller på epost til

postmottak@bykle.kommune.no  innan .24.5.19.

 

 

Rådmannen