Frå økonomirapport til etableringstilskot, søknader om skjenkeløyve og kulturmidlar for 2022 -dei folkevalde fekk nok å drøfte. Ulike reguleringsplanar vart sett på - eit område me kjem tilbake til. Også samarbeid om Otravassdraget og samarbeid med fylkeskommunen om Etablerersenter kom på bordet. Me kjem med meir frå kommunestyremøtet med det første.