Stortinget har løyvd kr 80 mill i ekstra investeringstilskott til nødvendig omstilling og vidareutvikling for reiselivsnæringa i distriktene. Av dette har Agder fått vel 3,8 mill. Midlane er øyremerka til investeringer i bedrifter i distriktskommunane.

Innovasjon Norges mål for reiselivsutvikling er «Heile Noreg heile året». Tiltak som bidreg til bedre lønsemd gjennom meir heillårs aktivitetar og opplevingar, er prioritert.
Investeringstilskott kan i hht EØS‐regelverket gå til materielle og/eller immaterielle aktiva, dvs fast eigedom, bygningar, anlegg, maskiner og utstyr samt immaterielle rettigheiter (atenter, lisenser o.l)

Til  søknadsportalen - trykk her :

Har du spørsmål? Kontakt: Anne Britt Bjørdal  på 47 95 70 19 22 eller e-post: Anne.Britt.Bjordal@innovasjonnorge.no

Sjå og: www.innovasjonnorge.no