Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Koordinerande eining

Alle kommunar og regionale helseføretak er gjennom lov og forskrift pålagt å ha ei koordinerande eining.

Koordinerande eining skal bidrege til å sikre heilskaplege og koordinerte tilbod til pasientar og brukarar med behov for tenester frå fleire fagområde, nivå og sektorer. Ansvaret omfattar alle pasient- og brukargrupper med behov for langvarige og koordinerte tenester. Individuell plan (IP) er ein sentral del av dette ansvaret.

Eininga tek i mot førespurnader frå både seg tenestemottakarar og tenesteytarar.

Bykle og Valle kommunar har ei felles koordinerande eining som organisatorisk er plassert i Helsetenesta i Bykle og Valle, under tenesteområdet psykisk helse og rus. 

Tone Avdal er koordinator for eininga.  

Kontaktinformasjon

Koordinerande eining 
T: 900 24 200

Tone Avdal, koordinator

T: 986 76 933

E: tone.lise.avdal@bykle.kommune.no

Tips ein ven Skriv ut
Publisert | Oppdatert 20. februar 2017