Planen er vedteken i kommunestyret, men løyvingane til dei ulike prosjekta i handlingsplanen er ikkje vedteke. Dette må handsamast i økonomiplan og budsjett.  Vedlegget inneheld oversikt over kulturminne, og dette skal vi bygge vidare på slik at ikkje viktige kulturminne blir gløymt.