Ein kan klikke seg inn å få info heilt ned på einskildeigedomar og sjå kartfesta opplysingar til desse. Har du ikkje prøvd kartportalen tidlegare - er det dags å prøve den ut!  Følg lenka her: http://tema.webatlas.no/bykle/Planinnsyn.

Treng du utskrift legg du på teiknforklåring og målestokk osb.

Vi håper du finn at innsynsløysinga er eit  nyttig verktøy om du treng vedlegg til  t.d.ein søknad om tiltak – eller du berre treng eit kart for eigen del.