Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Leirskuleopphald

Det er vanleg at elevane dreg på leirskule saman med læraren sin ein gong i løpet av grunnskulen. Undervisninga vil i stor grad gå føre seg utandørs, anten på fjellet eller ved sjøen der leirskulen ligg.

Generelt om tjenesten

Tema

- Barn og familie

Tenesteomtale

Ein del av undervisningstida i grunnskulen kan leggjast til ein leirskule. I så fall vil dette vere ein del av den obligatoriske grunnskuleopplæringa. Skulen har inga plikt til å tilby opphald på leirskule, men det er vanleg at elevane drar på leirskule saman med læraren sin ein gong i løpet av grunnskulen. Undervisninga vil i stor grad skje utandørs, anten på fjellet eller ved sjøen der leirskulen ligg.

Det praktiske opplegget knytt til turen vil bli drøfta med dei føresette på førehand.

Målgruppe


Kriterium/vilkår

Alle elevar skal ha høve til å delta på ein skuletur. Det gjeld òg elevar med funksjonshemming. Du kan ikkje utestengast frå skuleturar på grunn av dårleg orden eller åtferd.

Pris for tenesta

For eleven er leirskuleopphaldet gratis.
 
For skuleturar kan det koma kostnader til mat. Turen treng ikkje finansierast av skulen. Ein skuletur kan til dømes finansierast ved hjelp av dugnad, småjobber eller loddsalg.
 
Ein føresett eller ein foreldregruppe kan donera pengegåver til ein slik skuletur, men gåva må gjevast anonymt, og må koma heile elevgruppa til gode.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og retningslinjer

Sjå opplæringslova §§ 2-3, 2-15 og 10-9

Lover

Opplæringslova

Forskrifter

Gratisprinsippet

Utestengelse fra skoletur som sanksjon

___
___

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner

Navn:Leif Kvinlog
Tittel:Rådgjevar skule og kultur
Telefon:37938613
Mobil:90984833
Epost:leif.kvinlog@bykle.kommune.no

Andre opplysningar

Oppdatert:2018-12-10 12:33