Definisjonar:

Likestilling: at alle personer skal ha like rettigheter og muligheter i samfunnet, uavhengig av blant annet kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, alder, etnisitet og religion.

Inkludering: at alle som bor i Norge skal ha like muligheter og plikter til å bidra og til å delta i fellesskapet, og hvordan samfunnet bør organiseres for å oppnå dette.

Mangfold (menneskelig og kulturelt): at det er en variert sammensetning av mennesker med ulike bakgrunner og forutsetninger i et samfunn eller en institusjon.»

 

Bykle kommune har øyremerka 75 000 kr til friviljuge lag og organisasjonar som kan vise til planar om aktivitetar og arrangement som særleg rettar seg mot likestilling, inkludering og mangfald.  Søknaden sender du til postmottak@bykle.kommune.no og må innehalde omtale av aktiviteten eller arrangementet ein vil gjennomføre og eit budsjett.

 

Søknadsfrist 1. april