På vegne av forslagsstiller, Jon Ove Heen, og i medhald av plan- og bygningslova § 12-8, kunngjeres oppstart av planarbeid for eit mindre område i Bykle kommune (ca.10 daa). Sjå kart med avgrensning av planområdet. Planarbeidet er vurdert etter Forskrift om konsekvensutredningar kapitel 2-3 dit hen at det ikkje vil vere krav om KU for planen. Det vil samtidig startast arbeid med utbyggingsavtale.

Planområdet er avgrenset av eiendommen gnr. 1 bnr. 21 og 115, men tar også med seg vegsituasjonen og adkomsten til planområdet over kommunealt vegareal, gnr. 200 bnr. 1.

Hensikten med planen er tilrettelegging for fortetting med fritidsboliger. Området er regulert til fritidsbolig i gjeldende kommuneplan.

Eventuelle innspill til planarbeidet bes sendt til BGM Arkitekter AS, Nygata 3, 4876 GRIMSTAD eller pr e-post til sidsel@bgm.no innen 22.07.2020. Telefonhenvendelser gjøres til Sidsel Brabrand Urfjell tlf.: 90016396.