Med hjemmel i pbl. § 12-8 meldes oppstart av detaljregulering for 2/1, 290, 1154, 1764, 1894
m.fl. på Hovden i Bykle kommune.

Det skal reguleres for fritidsleiligheter og utleieenheter, nedfarter og skitrekk, aktivitetshall og
servering, samt atkomst parkering og tilførende funksjoner. Se nærmere beskrivelse i
planprogram.

Deler av planarbeidet er i tråd med gjeldende plan, og deler av det er i strid med gjeldende
plan. Samlet sett utløser planarbeidet krav om konsekvensutredning.
Det varsles oppstart av forhandling om utbyggingsavtale.

Innspill til planarbeidet sendes:
Prosjektgruppen AS v/Svein Haugen,
Rådhusveien 36
4640 Søgne
Fortrinnsvis på epost: svein@pgas.no

Frist for å komme med innspill til oppstartmelding er 03.02.2020.